Nižšie uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vznikajú pri objednávaní a predaji tovaru v Internetovom obchode.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom celého nákupného obchodu www.sedbuddhu.sk/zen-obchodik je:

Silvia Gulová
Idanská 774/21
04011 Košice-Západ
IČO: 46456171
(nie sme platcom DPH)

Registrácia: Živnostenský register vedený Okresným úradom Košice, číslo živnostenského registra: 820-71534

2. Zákazník

Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia), ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

3. Objednávka

Zákazník má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru sebe, ako aj inému Príjemcovi. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť v objednávke osobné údaje. Tieto údaje majú iba adresnú funkciu a nebudú zneužité na iné účely. Po ukončení objednávky Zákazník svoju voľbu potvrdí a vyplní formulár pre spôsob platby a doručenia.Pri prvom nákupe objednávky nad 50,-€ na dobierku neposielame!

Zrušenie objednávky:
Zákazník má možnosť objednávku zrušiť do 12 hodín od objednávky bez udania dôvodu. Zákazník tak môže urobiť telefonicky alebo formou SMS na čísle 0907 920 732, alebo mailom na adrese silvia@zazen.sk .

4. Platba

Zákazník si môže vybrať, akým spôsobom chce za tovar zaplatiť.

Dobierka – Zákazník za tovar zaplatí pri preberaní zásielky od Slovenskéj pošty.
V prípade dobierky je cena poštovného a balného 2,90 EUR.
Expresné doručenie kuriérom do 2 dní a všetky objednávky nad 10kg = 7,90 EUR
Osobný odber – Zákazník za tovar zaplatí pri osobnom preberaní tovaru v mieste prevádzky Hanulova 33, 841 02 Bratislava.

V prípade spôsobu platby dobierkou:
Slovenská pošta: Tovar bude vyexpedovaný z našej predajne do 48 hodín a pošte trvá doručenie do 4 pracovných dní. Prevádzkovteľ nezodpovedá za akékoľvek meškania.

4.1 Záväzky strán:

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh Tovaru na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie

Zákazník sa zaväzuje:

 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia
 • v objednávke uviesť svoje užívateľské meno a heslo
 • prevziať objednanú zásielku a riadne za ňu zaplatiť

5. Záruka

Na každý tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov podľa Zákona č. 541/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. S každou zásielkou Vám zasielame daňový doklad, ktorý slúži pre prípadnú reklamáciu dodaného tovaru.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje sú chránené podľa zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov, pred použitím treťou osobou. Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Prevádzkovateľ internetového obchodu nezodpovedá za zneužitie osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené podmienky zaobchádzania s osobnými dátami. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa, aby jeho údaje z databázy vymazal.

6. Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od zmluvy spolu s originál dokladom o kúpe doručený prevádzkovateľovi. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Tovar musí byť nepoužitý v pôvodnom obale. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie. Náklady na poštovné znáša zákazník. Vrátená suma bude znížená o výšku poštovného. Vrátenie tovaru po 7 pracovných dňoch nie je možné.
Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy doručte osobne, alebo zašlite na našu adresu:

Silvia Gulová
Hanulova 33, 841 02 Bratislava
E-mail: silvia@zazen.sk

Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.
Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.

7. Reklamácie

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi alebo vrátenia Zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 14 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote. Poškodený alebo reklamovaný tovar treba doručiť buď osobne alebo ako balík na adresu Hanulova 33, 841 02 Bratislava. Reklamácie vybavujeme do 30 dní. Peniaze za reklamovaný tovar budú vrátené buď priamo na účet zákazníka do 14 dní od uznania reklamácie.

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky, v pracovných dňoch od 17:00 do 20:00 na čísle 0907 920 732,
 • e-mailom na adrese silvia@zazen.sk
 • poštou na adrese Silvia Gulová, Hanulova 33, 841 02 Bratislava

Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

8. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Konverzný kurz: 1,- € = 30,1260 Sk